Wygrana z PKO BP!

✅Sąd Apelacyjny w Łodzi Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 30 czerwca 2022 r., sygn. akt I ACa 39/22 zmienił zaskarżony przez obie strony wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 5 października 2021 r., sygn. akt II C 1071/20 w ten sposób, że ustalił nieważność umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt z 2006 r. oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 205 937,35 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 24 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu za obie instancje!
✅ Sąd Okręgowy w Łodzi w zaskarżonym wyroku wskazał m.in., że brak podstaw do stwierdzenia abuzywności klauzuli waloryzacyjnej stosowanej przez PKO BP przy wypłacie kredytu, z kolei stwierdzenie abuzywności klauzul waloryzacyjnych dotyczących sposobu spłaty kredytu i jej usunięcie z treści spornej umowy, powoduje, że umowę tę można dalej wykonywać, zaś luki powstałe w jej treści można uzupełnić średnim kursem NBP, a w konsekwencji nie można stwierdzić, że umowa nie jest nieważna.
✅Sąd Apelacyjny w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że w ogóle nie podziela stanowiska sądu I instancji i uznaje apelacje powodów za zasadną w całości. W ocenie sądu zawarta umowa była nieważna, a bank w sposób dowolny ustalał kursy walut. Sąd wskazał, że umowa kredytu zawierała klauzule abuzywne i po ich eliminacji umowa nie może być w dalszym ciągu wykonywana.
✅Sąd uznał zarzut zatrzymania zgłoszony przez pozwanego w toku postępowania apelacyjnego – kwoty 225 132,82 zł z tytułu udzielonego kredytu do czasu zaoferowania przez kredytobiorców zwrotu otrzymanego świadczenia, albo zabezpieczenia roszczenia o zwrot
✅Oprócz tego, że wyrok jest prawomocny, najbardziej cieszy bardzo sprawny czas przeprowadzonego postępowania apelacyjnego, które trwało niespełna pół roku od przekazania akt sądowi apelacyjnemu przez Sąd I instancji.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.