„Frankowicz” – przedsiębiorca także może wygrać z bankiem!

„Frankowicz” – przedsiębiorca także może wygrać z bankiem – potwierdził SN w uchwale z dnia 28 kwietnia 2022 roku – III CZP 40/22 wskazując, za “Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta w rozumieniu art. 385[1] k.c.”

Oznacza to, że także „frankowicze” bez statusu konsumenta, a zatem ci którzy kredyt wzięli jako przedsiębiorcy oraz kredytobiorcy, ubiegający się o kredyt jako konsumenci, ale następnie wykorzystujący nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają uzyskali większą ochronę oraz możliwość unieważnienia swoich umów.

Co istotne, w związku z kwietniową Uchwałą SN zapadają już korzystne wyroki dla przedsiębiorców-“frankowiczów”. W ramach dostępu do informacji publicznej uzyskaliśmy dostęp do uzasadnienia korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 maja 2022 r., sygn. akt XVI GC 762/18, gdzie sąd powołując się na wydaną Uchwałę uznał, że umowa kredytu jest bezwzględnie nieważna. Zdaniem sądu nie może być tak, że tylko jedna strona, ta mocniejsza, czyli bank, ma nieograniczone prawo do kształtowania tego rodzaju świadczenia.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą – „frankowiczem” niezwłocznie podejmij działanie z uwagi na krótsze niż w przypadku konsumentów terminy przedawnienia roszczeń wobec banków.

 

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.