Wygrana z ZUS!

W 2018 r. do Kancelarii zgłosiła się Klientka, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował umowę o pracę i ustalił wynagrodzenie na poziomie 2748 zł brutto, pomimo, że wynagrodzenie to zostało z pracodawcą ustalone na kwotę 9000 zł brutto. Jednocześnie organ rentowy wydał drugą decyzję w której zażądał zwrotu wypłaconych Pani Katarzynie świadczeń w łącznej kwocie 107 650,00 zł!

W wyniku wniesionego odwołania od decyzji, sąd w pełni podzielił argumentację naszej Klientki w tym przede wszystkim uznał, że ZUS nie może dowolnie, ustalać wysokości wynagrodzenia, ponieważ powinno ono być tak określone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Tym samym, wynagrodzenie Klientki na gruncie realizowanych przez nią obowiązków, a przede wszystkim kwalifikacji, jakie posiadała podpisując umowę o pracę, nie było wygórowane.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadzi adwokat dr Izabela Pączek.

Możliwość komentowania została wyłączona.