Nieważność umowy Raiffeisen

Z przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy korzystny wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

✅Wyrokiem z dnia 15 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu zawarta  pomiędzy naszym Klientem, a EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, jest nieważna (I C 197/21).

✅Ponadto Sąd zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz powoda kwotę 29 369,63 zł oraz 21 755,88 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 października 2022r.

✅Sąd obciążył także pozwanego kosztami postępowania i z tego tytułu zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę kwotę 9 122,13 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

✅Powództwo podlegało oddaleniu jedynie w niewielkim zakresie, w kwestii odsetek, albowiem sąd uznał, że odsetki należą się powodowi od daty pouczenia go przez sąd o skutkach nieważności umowy, co miało miejsce na rozprawie w dniu 25 października 2022 r.

✅Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

 

Możliwość komentowania została wyłączona.