Umowa najmu okazjonalnego

Przygotowanie umowy najmu okazjonalnego jest ważnym krokiem w zabezpieczeniu interesów obu stron – wynajmującego i najemcy. Poniżej przedstawiamy ogólne elementy, które powinny się w takiej umowie znaleźć.

  • Oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu.
  • Wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
  • Oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym miałby zamieszkać eksmitowany, o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie.
  • Na wynajmującym ciąży obowiązek zgłoszenia umowy naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu.

Pamiętaj, aby przed sporządzeniem i podpisaniem umowy najmu okazjonalnego dokładnie przeczytać każdy punkt, aby uniknąć nieporozumień i zapewnić bezpieczeństwo obu stron. W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.