Jak poprawnie napisać testament?

Jeżeli spadkodawca chciałby zmienić porządek dziedziczenia wynikający z dziedziczenia ustawowego lub zapisać spadkobiercom udziały w innych proporcjach albo zapisać swój spadek osobie spoza kręgu spadkobierców ustawowych, powinien sporządzić testament.

Testament można sporządzić na różne sposoby: własnoręcznie, udać się do notariusza lub skorzystać z testamentu w formie szczególnej.

Jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie może być spadkobiercą, przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej woli spadkodawcy, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów.

Aby testament był ważny należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  1. Cały testament musi być napisany własnoręcznie – nie jest wystarczające przygotowanie testamentu na komputerze, wydrukowanie i podpisanie. Musi on być sporządzony odręcznie od początku do końca.
  2. Aby nie było wątpliwości, co do rodzaju pisma, warto opatrzyć go nazwą: „Testament”.
  3. Testament musi być opatrzony datą, tak aby spadkobiercy i sąd nie mieli wątpliwości, co do momentu sporządzenia woli. Jeśli spadkodawca pozostawił kilka testamentów bez odwołania poprzednich, dziedziczy się na podstawie ostatniego (najnowszego) dokumentu.
  4. Napisanie testamentu jest czynnością bardzo osobistą − testament trzeba sporządzić tak, aby obejmował wolę jednego spadkodawcy.
  5. Testament musi być podpisany.
  6. Testament może być w każdym czasie odwołany lub zmieniony.
  7. Do spadku powołuje się konkretne osoby, zamiast zapisywać kolejne przedmioty osobom, np. „Do spadku po mojej śmierci powołuję moją córkę oraz syna w równych udziałach”.

Warto zadbać, by o testamencie wiedzieli bliscy. Gdy spadkodawca obawia się, że testament może pozostać nieznany lub nieujawniony, to zalecane jest złożenie testamentu do Notarialnego Rejestru Testamentów. Wpis do rejestru jest bezpłatny i można go dokonać w każdej kancelarii notarialnej.

Co jeszcze można zawrzeć w testamencie?

Powołanie spadkobiercy na wypadek (podstawienie) − jeśli występuje obawa, że osoba, którą spadkodawca (testator) powoła do spadku, nie przyjmie go, istnieje moż- liwość powołania spadkobiercy niejako „rezerwowego”. Zyskuje on prawo do spadku w momencie odrzucenia go przez spadkobiercę powołanego w pierwszej kolejności.

Ustanowienie zapisu zwykłego − w testamencie można ustanowić zapisobierców, co oznacza, że spadkobiercy będą zobowiązani do określonego świadczenia na rzecz oznaczonej osoby (zapisobiercy).

Ustanowienie polecenia − spadkodawca może nałożyć na spadkobierców czy zapisobierców określonego działania,.

Wydziedziczenie − w testamencie można skutecznie kogoś pozbawić uprawnienia do dziedziczenia czy nawet do zachowku, jeśli ta osoba w uporczywy sposób działała wbrew zasadom współżycia społecznego albo dopuściła się względem spadkodawcy lub jego najbliższych przestępstwa. Testament powinien określić przyczynę wydziedziczenia wskazując na konkretne zdarzenie z życia spadkodawcy lub zachowanie wydziedziczonego. Należy jednak pamiętać, że wydziedziczenie nie jest tym samym, co pominięcie. Osoba pominięta w testamencie może domagać się zachowku.

Powołanie wykonawcy testamentu − jeśli testament jest skomplikowany, tj. zawiera dużo rozporządzeń, zapisów i poleceń, a majątek jest obciążony różnymi zobowiązaniami, to należy się zastanowić nad powołaniem w testamencie wykonawcy testamentu. Będzie to osoba, która zabezpieczy spłatę długów i zajmie się podziałem majątku zgodnie z wolą zawartą w testamencie.

 

Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa spadkowego? Skontaktuj się z nami!

Autorką artykułu jest Elżbieta Antosiewicz, studentka prawa; z Kancelarią związana od stycznia 2022 r.

Możliwość komentowania została wyłączona.