Kopia Czy pomimo lockdownu mogę iść do fryzjera (16)

Blokada alkoholowa – Czy można prowadzić auto mimo zakazu prowadzenia pojazdów?

Kierowcy z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych mogą skorzystać z dobrodziejstwa jakim jest tzw. blokada alkoholowa.

Samą definicję blokady alkoholowej zawiera art. 2 pkt 84 ustawy 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Z przepisu tego wynika, że jest to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Zatem jest to urządzenie, które wymusza badanie trzeźwości kierowcy, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnego progu zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu nie pozwala na uruchomienie silnika.

Dokładne warunki w przedmiocie zmiany zakresu stosowania zakazu prowadzenia pojazdów określa art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z tym przepisem skazany po upływie połowy trwania zakazu prowadzenia pojazdów może złożyć do Sądu wniosek o dalsze wykonywanie orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Natomiast w przypadku, gdy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów dożywotnio, kierowca może złożyć taki wniosek dopiero po upływie 10 lat od skazania.

Kierowca z zakazem prowadzenia pojazdów może złożyć wniosek o zmianę zakresu zakazu prowadzenia pojazdów, gdy:
1. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru,
2. dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego był wykonywany przez okres co najmniej 10 lat,
3. postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Wniosek o zmianę zakresu stosowania zakazu prowadzenia pojazdów składa się do sądu I instancji, który wydał wyrok skazujący wobec kierowcy. Należy jednak pamiętać, że samo złożenie wniosku nie stanowi gwarancji uzyskania pozwolenia na prowadzenie chociażby pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową. Sąd musi bowiem rozpatrzeć każdy taki wniosek indywidualnie i wydać odpowiednie postanowienie w przedmiocie zmiany zakresu przedmiotowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do nas: kancelaria@adwokatpaczek.pl

Autorką artykułu jest Kinga Marciak – aplikant adwokacki; z Kancelarią związana od grudnia 2019 roku

Możliwość komentowania została wyłączona.