Wina w rozwodzie a wysokość alimentów

Jeden z elementów wyroku rozwodowego stanowi orzeczenie przez sąd czy, a jeżeli tak to który z małżonków winny jest rozpadu pożycia małżeńskiego.
Koncentrując się na wszystkich dostępnych w przedmiotowym zakresie wariantach, sąd może:
–> nie orzekać o winie (na zgodne żądanie małżonków). Z pewnością zaletą tego rozwiązania jest znaczne przyśpieszenie postepowania rozwodowego ograniczające się w zasadzie do stwierdzenia, czy pomiędzy stronami zaistniały ustawowe przesłanki do orzeczenia rozwodu, a zatem czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
–> orzec o winie obojga małżonków. W takim przypadku, co ciekawe Sąd nie bada który z małżonków i w jakim zakresie (mniejszym, czy większym) przyczynił się do rozpadu pożycia małżeńskiego, albowiem przepisy nie różnicują stopnia winy, ale sam fakt jej wystąpienia;
–> obciążyć winą jednego z małżonków, w takiej sytuacji konieczne jest ustalenie związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem małżonka wyłącznie winnego a rozpadem pożycia. W tym przypadku nie ma też zamkniętego katalogu zachowań powodujących wydanie tego typu orzeczenia. W praktyce wśród występujących najczęściej wymienić można: zdradę, porzucenie, nałogi, przemoc.

Warto pamiętać, iż orzeczenie rozwodu o winie jednego z małżonków może powodować dodatkowe konsekwencje prawne, albowiem jeśli jeden małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, drugi z małżonków może dochodzić alimentów, gdy:
1. przyczyni się to do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego;
2. nawet jeżeli małżonek niewinny nie znajduje się w niedostatku!

W praktyce oznacza to, iż w przypadku orzeczenia winy jednego z małżonków wystarczające jest pogorszenie sytuacji materialnej wskutek orzeczenia rozwodu, co potwierdza także orzecznictwo Sądu Najwyższego, który stoi na stanowisku, że „Orzekając o żądaniu małżonka niewinnego zasądzenia alimentów na podstawie art. 60 § 2 k.r.o. sąd powinien porównać sytuację, w jakiej małżonek niewinny znajdzie się po rozwodzie, z sytuacją, w jakiej by się znajdował, gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo”.

A zatem wysokość alimentów określa z jednej strony stopień pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego. A z drugiej strony zasady słuszności. Co oznacza, iż obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego nie sięga – tak daleko, aby miał on zapewnić byłemu małżonkowi równą stopę życiową. Jednakże nie jest przy tym ograniczony do zaspokajania tylko usprawiedliwionych potrzeb byłego partnera.

Co istotne, tak orzeczony obowiązek alimentacyjny wygasa dopiero w chwili zawarcia przez byłego małżonka nowego małżeństwa!

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do nas: kancelaria@adwokatpaczek.pl

Autorką artykułu jest Klaudia Kosiba – aplikant adwokacki; z Kancelarią związana od listopada 2020 roku

Tags: No tags

Comments are closed.