Uporczywe niepłacenie podatku, jak uniknąć odpowiedzialności karnej?

Warto pamiętać, że jeżeli uporczywie nie regulujesz zobowiązań podatkowych w terminie, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej zgodnie z art. 57 Kodeksu karnego skarbowego.

Co znaczy „uporczywe”?

Odwołując się do poglądów zawartych w orzecznictwie należy uznać, że  uporczywe niepłacenie podatku to zachowanie polegające na długim opóźnieniu w uregulowaniu podatku lub co istotne wielokrotnym, powtarzającym się, niepłaceniu podatku na czas.

Warto jednak pamiętać, że przepisy Kodeksu karnego skarbowego penalizują nie tylko uporczywe zaniechanie uiszczania należności podatkowych, ale także podatków o charakterze jednorazowym, które nie zostały uiszczone w terminie, pomimo np. wezwania właściwego organu.

Jaka kara grozi za niepłacenie podatku?

Zgodnie z art. 57 Kodeks karny  skarbowy za ten czyn przewiduje karę grzywny, która wymierzana jest w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2022r. są to kwoty:

– grzywna minimalna – 301,00 zł,

– grzywna maksymalna – 60,200 zł.

Czy kary można uniknąć?

Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie wpłacono w całości należny podatek na rzecz właściwego organu.

Warto także wiedzieć, że prawo podatkowe daje także możliwość odroczenia płatności podatku i rozłożenia jej na raty na wniosek podatnika. Jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które chcą uchronić się przed ewentualną odpowiedzialnością karną, a ich obecna sytuacja finansowa uniemożliwia terminowe wywiązanie się z należności podatkowych.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy lub indywidualnej konsultacji skontaktuj się z nami! 

Autorką artykułu jest Elżbieta Antosiewicz, studentka prawa; z Kancelarią związana od stycznia 2022 r.

Możliwość komentowania została wyłączona.