Sukces w sprawie „frankowiczów”

Kolejny raz Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny udzielił kredytobiorcom zabezpieczenia tym razem w sprawie przeciwko mBank S.A. (umowa Multiplan) poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu do czasu uprawomocnienia się wyroku i zakazanie pozwanemu Bankowi złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu, a także zakazanie umieszczenia we właściwych rejestrach informacji o niespłacaniu rat kredytu

Jest to już kolejne na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni uzyskane przez naszą Kancelarię zabezpieczenie powództwa w sprawie „frankowej” w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

Postanowienie nie jest prawomocne
Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Comments are closed.