Prawomocne zabezpieczenie powództwa w sprawie „frankowiczów”

Prawomocne postanowienie Sądu II instancji o zabezpieczeniu powództwa w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu! Postępowanie dotyczy umowy kredytobiorców dawnego BRE Banku (obecnie mBank S.A.).

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2021 r. Sąd zabezpieczył powództwo poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat kredytu w wysokości i terminach określonych umową na czas trwania procesu, a ponadto zakazał bankowi złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oraz umieszczania informacji o niespłacaniu rat wynikających z umowy w BIK oraz w Systemie Bankowy Rejestr informacji.

Pomimo złożenia przez Bank zażalenia zostało ono oddalone, a co za tym idzie zabezpieczenie powództwa jest prawomocne!

Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Comments are closed.