Frankowicze Getinu nie muszą spłacać rat!

Tym razem Sąd Okręgowy w Warszawie nowo powstały Wydział Cywilny „frankowy” udzielił kredytobiorcom zabezpieczenia w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. (umowa d. Metrobanku) poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu do czasu uprawomocnienia się wyroku!

Cieszy bardzo szybki czas rozpoznania wniosku, który wpłynął do sądu 1 kwietnia b.r., a już 15 kwietnia postanowienie zostało wydane.

Postanowienie nie jest prawomocne
Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Comments are closed.